Få overblikket: Her er alle de steder, der skal spares

Lokalavisen Aarhus giver overblikket over, hvor politikerne har valgt at sætte sparekniven ind.

Artiklens øverste billede
Foto: Adobe Stock

Natten til fredag blev de aarhusianske politikere enige om udmøntningen af besparelser for 214 mio. kr. i Aarhus Kommune årligt. 

Det skete, efter samtlige magistratsafdelinger fremlagde sparekataloger, og aarhusianerne indsendte næsten 4.000 høringssvar. 

Foruden besparelserne på 214 mio. kr. i magistratsafdelingerne har politikerne besluttet at reducere anlægsinvesteringerne med 85 mio. kr. samt forlænge anlægsplanen med et år. 

Herunder kan du få et nedkog af spareaftalen og et overblik over de vigtigste og største besparelser i magistratsafdelingerne frem mod 2026:

Teknik og Miljø (i alt

 • Der indføres besparelser på medarbejdersiden for ca. 10,7 mio. kr. årligt. Det medfører, at Teknik og Miljø skal nedbringe medarbejderstaben med 11 årsværk. Blandt andet dropper politikerne idéen med at ansætte en stadsbiolog.
 • 1,8 mio. findes ved at slukke hver anden gadelampe i nattetimerne.
 • Dropper tilskud på 200.000 kr. årligt til dyreinternat.
 • 6,3 mio. kr. årligt spares på at fjerne billetautomater i busserne. 2 mio. kr. af de sparede midler bruges dog på at få ikke-digitaliserede borgere over på rejsekort.
 • ”Ringruten”, Linje 22, nedlægges til en besparelse på ca. 7 mio. kr. årligt. 1 mio. kr. af de sparede midler skal gå til ekstra udgifter til FlexTrafik.
 • Der findes ca. 2 mio. kr. årligt på Ejendomme. To stillinger spares væk.

Sundhed og Omsorg:

 • Der spares 7 mio. kr. i 2023 og 13,5 mio. kr. de efterfølgende år på klippkort-ordning på plejehjem, der giver beboerne mulighed for at få en halv times ekstra hjælp ugentligt, som de selv råder over. Der afsættes dog 0,5 mio. kr. i 2023 og 2024 til en aktivitets- og oplevelsespulje på plejehjemmene. Det koster en reduktion af medarbejderstaben - 14,5 medarbejdere i 2023 og 28,4 de efterfølgende år.
 • Der findes ca. 2 mio. kr. i 2023 og 3,8 mio. kr. de efterfølgende år ved at spare på ”oplevelsesmedarbejdere”. Det koster 1,6 stillinger i 2023 - 5,3 fra 2024.
 • Indsats, der skulle forbedre ’Kendt Hjælper’-ordningen, så borgerne oftere får den samme hjemmehjælper, afskaffes - besparelse: 2,4 mio. kr. i 2023 - 4,9 mio. kr. de efterfølgende år. Medarbejderstab nedbringes med 5,2 stillinger i 2023 - 10,4 fra 2024.
 • Der reduceres i udgifter svarende til 4,4 mio. kr. til klippekort-ordning i hjemmeplejen og Plustid. Ordninger, hvor borgere kan få ekstra hjælp i hjemmet. Desuden spares 1 mio. kr. årligt på dagcentre og 4,2 mio kr. til ernæringsydelsen Bedre Bemanding. Personale reduceres med 11,5 stillinger i 2023 - 20,5 fra 2024.
 • Der spares 1 mio. kr. årligt på Plan Træning. Rehabiliteringshøjskolen beskæres med 1 mio. kr. i 2023 og 2 mio. kr. de følgende år.
 • Der findes ”effektiviseringer” på sundhedsområdet for 1,15 mio. kr. i 2023 og 2,3 fra 2024. Det svarer til 2,3 stillinger i 2023 - 4,5 fra 2024.
 • Kontaktpersonordning for døvblinde beskæres med 1 mio. kr. årligt.
 • Der findes administrationsbesparelsern for 3,5 mio. kr. i 2023 - 7 mio. kr. de følgende år. Det svarer til maksimalt 13 stillinger fra 2024.
 • Udgifter til pårørendeprogram reduceres med 700.000 årligt, og Demenshjørnet flyttes fra Kannikegade til kommunale lokaler på Ceres Allé , hvilket giver en huslejebesparelse på 2,3 mio. kr. årligt.

Sociale Forhold og Beskæftigelse:

 • Ressourceforløbsenhed effektiviseres for 5 mio. kr. årligt. Det svarer til otte stillinger.
 • Kommunale tilskudsordninger til beskæftigelse af ledige afskaffes. Det giver en besparelse på 5 mio. kr. i 2023 - 10 mio. kr. de følgende år.
 • Der findes 14,6 mio. kr. i 2023 og 11,4 mio. kr. de følgende år på effektivisering af administration, digitalisering og besparelser på konsulentforbruget. Det svarer til at ni fuldtidsstillinger nedlægges.
 • Akutpladser på forsorgshjemmet Nordbyen lukkes til en halv mio. kr. årligt. Samme beløb findes ved at tilpasse akutkapaciteten ved Kirkens Korshær og Tre Ege. Det svarer til 0,9 stillinger.
 • Faste pladser på Nordbyen lukkes. Det giver besparelser på 1 mio. kr. årligt, og 12,6 fuldtidsstillinger nedlægges.
 • Dagtilbud til byens hjemløse bespares med 0,5 mio. kr.
 • Personaleressourcer på de lette bofællesskaber optimeres, og vikarforbruget minimeres. Der spares 7 mio. kr. i 2023, 8 mio. kr. i 2024 og 8,2 mio. kr. de følgende år. Personaleændringer svarer til 12,7 stillinger - 15 fra 2025.
 • Team Sundhedstjek, der understøtter, at borgere kommer til sundhedstjek en gang om året, afvikles. Der spares to stillinger - 1,1 mio. kr. årligt.
 • Det kriminalitetesforebyggende arbejde beskæres med 1 mio. kr. årligt - svarende til 1,8 stillinger.
 • Tilskud til Hjerneskadeforening beskæres med 110.000 kroner årligt.
 • Mødestedet bespares med 200.000 kr. årligt.
 • Samarbejdsaftale med foreningen Skiftesporet og Fristedet ophører. Besparelse: ca. 700.000 kr. årligt.

Børn og Unge:

 • Seks selvstændige dagtilbud (Skovvangen, Trøjborg, Søndervang, Vestergård, Hårup-Elev og Hjortshøj) fusioneres til tre, hvormed tre dagtilbudslederes stillinger nedlægges. Besparelse: 1,2 mio. kr. årligt.
 • Skovbørnehaver fusioneres og effektiviseres. Skovbørnehaven Nørrestenbro er blevet reddet, men Giberhytten skal lukke. Besparelse: 1,2 mio. kr. i 2023, 2,4 mio. kr. i 2024 og 2025, 3 mio. kr. i 2026.
 • Åbningstiden i kommmunens dagtilbudsafdelinger reduceres med en halv time om mandagen. Besparelse: 1,7 mio. kr. årligt - svarende til fem stillinger.
 • Deltidspasning i dagtilbud reduceres fra 30 timer/ugen til 25 timer/ugen. Besparelse: 4,4 mio. kr. i 2023 - øges til 6,75 mio. kr. i 2026. Svarende til 14 stillinger fra 2023 - og 19 stillinger efterfølgende.
 • Tilbuddet Børnekulissen ophører. Besparelse: 318.000 kr. i 2023 - 636.000 kr. de følgende år. Svarende til først 0,4 stillinger, derefter 0,8.
 • Børnehaveklasseledere skal bruge mere tid på undervisning end samarbejde, møder og forberedelse. Besparelse 956.000 kr. i 2023, 2,3 mio. kr. de følgende år. Svarende til 1,8 stillinger i 2023, 4,3 efterfølgende.
 • Ændret klassekvotient i specialklasserne på 8.-10. klassetrin. Besparelse 1,7 mio. kr. i 2023, 4 mio. kr. efterfølgende. Svarende til 2,8 stillinger i 2023, derefter 6,8 stillinger.
 • Pulje til udvikling af pædagogisk praksis bortfalder. Besparelse: 941.000 kr. i 2023, 2,26 mio. kr. de følgende år. Svarende til 1,6 stillinger i 2023, dernæst 3,8 stillinger.
 • Kørselsområdet effektiviseres og serviceniveauet reduceres. Besparelse: 5 mio. kr. i 2023 - de følgende år 10 mio. kr.
 • Ordning med frikøb af ressourcepersoner, der skal understøtte skolernes undervisning, ophører. Besparelse: 2,8 mio. kr. i 2023, efterfølgende 6,8 mio. kr. årligt. Svarende til først 4,7 stillinger - dernæst 11,3 stillinger.
 • Lukning af Center for Læring. Besparelse: 1,3 mio. kr. i 2023 - dernæst 3,5 mio. kr. - svarende til 5,5 stillinger årligt.
 • Lukning af Sahl Lejrskole. Besparelse: 2,4 mio. kr. i 2023 - dernæst 900.000 kr. årligt. Svarende til 2,21 stillinger.
 • Budget til fleksjobpulje bespares med 2 mio. kr. årligt.
 • Tilskud til diverse events afskaffes. Besparelse. 384.000 kr. i 2023 - derefter 1,2 mio. kr. årligt. Tilskud til Ahl Fondens Feriekoloni afskaffes ikke, men reduceres med 150.000 kr. årligt.
 • Tilskud til samarbejder med kulturinstitutioner som Den Gamle By, Aarhus Teater, Naturhistorisk Museum etc. reduceres betragteligt fra 2,9 mio. kr. til 900.000 kr. Besparelse: 2 mio. kr. årligt.
 • Forældrebetaling til SFO forhøjes, mens diverse SFO-udgifter bespares.
 • Der reduceres i ledelsen i UngiAarhus med 9 stillinger i 2023 og 18 stillinger fra 2024. Besparelse: 6 mio. kr. i 2023, derefter 12 mio. kr. årligt.
 • Fem pædagogisk ledede legepladser bliver omdannet til ubemandede legepladser. Besparelse: 1,25 mio. kr. i 2023, derefter 2,5 mio. kr. årligt. svarende til fem stillinger.
 • Opgaver i Ungdomsskolen reduceres med 1 mio. kr. årligt svarende til to stillinger.
 • Kontingent for fritids- og ungdomsklubber forhøjes.
 • Klubben Holme Søndergård skal spare 165.000 kr. i 2023 - derefter 395.000 kr. årligt.
 • Besparelse på specialdagtilbud: 1,4 mio. kr. i 2023 - derefter 3,1 mio. kr. Svarende til først 2,8 stillinger - dernæst 6,1 stillinger.
 • Ændret klassekvotient i udskolingen på specialskolen Langagerskolen. Besparelse: 410.000 kr. i 2023, derefter 1 mio. kr. årligt.
 • Aftaler med AGF, Natureventyr og Normstormerne ophører. Besparelse: 375.000 kr. i 2023, derefter 438.000 kr.
 • Lukning af sundhedsmåling og klubtrivselsmåling. Besparelse: 518.000 kr. årligt.
 • Overgangen fra kommunal tandpleje til privat tandlæge bliver med en mindre grundig overlevering til det private. Desuden øges intervallet mellem indkaldelser til tandplejen. Besparelse: 2,3 mio. kr. årligt svarende til 3,4 stillinger.
 • Natursamarbejdet bevares, men overgår til Teknik og Miljø, som skal drifte dyrehold og inddrage civilsamfundet til at hjælpe til med den løbende drift. Besparelse: 800.000 kr. årligt - svarende til to stillinger.
 • Besparelse på PPR: 500.000 kr. i 2023, derefter 1 mio. kr. årligt svarende til 1,5 stillinger.
 • Besparelse anti-mobbeindsats: 411.000 kr. årligt svarende til 0,6 stillinger.
 • Administrative besparelser i Økonomi og Administration: 2,3 mio. kr. årligt svarende til fire stillinger.

Kultur og Borgerservice:

 • Tilskud til FO-klubber ophører. Besparelse: 4 mio. kr. årligt.
 • Tilskud til Flying Superkids ophører. Besparelse: 262.000 kr. årligt.
 • Offentlige saunaer lukker permanent udenfor den offentlige åbningstid. Det undersøges dog, om brugere mod merbetaling kan få adgang. Besparelse: 150.000 kr. årligt.
 • Hasle Bibliotek bevares, men skal spare 436.000 kr. årligt ved at reducere den bibliotekar-bemandede åbningstid.
 • Egå Kombi-bibliotek lukkes. Besparelse: 131.000 kroner årligt.
 • Åbningstiderne i Borgerservice reduceres. Besparelse 1,3 mio. kr. årligt.
 • 6-10 mindre valgsteder lukkes. Besparelse: 148.000 kr. årligt.
 • Drifttilskud til Aarhus Byhistoriske Fond bortfalder og tilskud til Aarhus Festuge reduceres med 450.000 kr. årligt. Samlet besparelse: 640.000 kroner årligt.
 • Drifttilskud til Teater Katapult sløjfes. Besparelse: 1,2 mio. kr. i 2023, 1,3 mio. kr. i 2024, derefter 1,5 mio. kr. årligt.
 • Diverse puljer i kulturforvaltningen beskæres med i alt 1 mio. kr. årligt.
 • Administrative besparelser: ca. 3 mio. kr. årligt.
 • Billetsalg i svømmehaller og skøjtehal digitaliseres. Besparelse: 600.000 kr. årligt.

Borgmesterens Afdeling:

 • Finder besparelser på løn, administration m.m. for ca. 9 mio. kr. i 2023, 9,9 mio. kr. i 2024 og derefter 11 mio. kr.

ddp

Giv adgang til en ven

Hver måned kan du give adgang til 5 låste artikler.
Du har givet 0 ud af 0 låste artikler.

Giv artiklen via:

Modtageren kan frit læse artiklen uden at logge ind.

Du kan ikke give flere artikler

Næste kalendermåned kan du give adgang til 5 nye artikler.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke gives videre grundet en teknisk fejl.

Ingen internetforbindelse

Artiklen kunne ikke gives videre grundet manglende internetforbindelse.

Denne funktion kræver Digital+

Med et Digital+ abonnement kan du give adgang til 5 låste artikler om måneden.

ALLEREDE ABONNENT?  LOG IND

Denne funktion kræver Digital+

Med et abonnement kan du lave din egen læseliste og læse artiklerne, når det passer dig.

Teknisk fejl

Artiklen kunne ikke tilføjes til læselisten, grundet en teknisk fejl.

Forsøg igen senere.

Del artiklen
Relevant for andre?
Del artiklen på sociale medier.

Du kan ikke logge ind

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, men vi har sørget for, at du har adgang til alt vores indhold, imens vi arbejder på sagen. Forsøg at logge ind igen senere. Vi beklager ulejligheden.

Du kan ikke logge ud

Vi har i øjeblikket problemer med vores loginsystem, og derfor kan vi ikke logge dig ud. Forsøg igen senere. Vi beklager ulejligheden.