Foto: Google Maps

Forslag: Bilerne væk fra Banegårdspladsen

Kun ærinde-, handicap- og taxikørsel skal ifølge forslag være tilladt i området omkring Banegårdspladsen

Af
Maria Dalhoff

JP Aarhus

Fodgængere, cyklister og den kollektive trafik skal prioriteres, når Aarhus Kommune i de kommende år skal fredeliggøre den centrale Banegårdsplads.

Onsdag behandlede Aarhus Byråd sagen ”Banegårdskvarteret – mobilitetssystem”, som er et forslag fra afdelingen Teknik og Miljø til et såkaldt ”forudsætningsgrundlag for mobilitetssystem”, der skal indgå i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret. Helhedsplanen bliver det samlende grundlag for den videre byudvikling i området.

Flere partier udtrykte begejstring for planerne, der bl.a. indeholder forslag om, at det i fremtiden kun er biler med ærinde, taxier og handicapbiler, som kan køre ind på området lige foran banegårdsbygningen. Øvrige biler skal heller ikke have adgang til bl.a. Park Allé, foreslås det. SF’s byrådsmedlem Jan Ravn Christensen betegnede indstillingen som spændende.

"Man er kommet langt. For at få højklasse kollektivtrafik, så skal biltrafikken også reguleres. Det er ærgerligt, at vi i forslaget ikke får sat gang i et arbejde med at få rutebilstationen op til Aarhus H. Det er en barriere, at vi har den afstand mellem de to transportsystemer. Derfor vil vi gerne have sagen sendt til udvalgsbehandling," sagde Jan Ravn Christensen, som fik opbakning fra Socialdemokratiets Ango Winther.

"Vi vil gerne have en drøftelse af hele trafikafviklingen omkring Banegårdspladsen. Der har været utrolig mange modeller lagt frem i de senere år. Vi vil gerne have en grundig drøftelse af rutebilstationens placering. Hvor stor en rutebilstation har vi egentlig behov for i årene fremover? Der mangler også noget omkring cykelparkering, som der fremad også bliver større behov for," sagde Ango Winther.

I oplægget har Teknik og Miljø fastholdt Aarhus Rutebilstation på den nuværende placering på hjørnet af Fredensgade og Sønder Allé. Men rutebilstationen skal være mere indbydende end i dag, lyder anbefalingen. Ligesom Banegårdspladsen skal Rutebilstationen være grønnere og mere indbydende at opholde sig på.

Masterhelvede af dimensioner

Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti mener, at et stop for almindelig biltrafik i området er betænkeligt i forhold til fremkommeligheden i Midtbyen på de øvrige veje i området.

"Det er et meget central område, som man vil lukke for generel biltrafik. Særligt trafikanter fra den nordlige del af byen vil opleve problemer. Vi vil derfor gerne se en trafikmæssig konsekvensanalyse for større veje inden for Ringgaden ved realisering af dette. Samtidig går man efter endnu mere Letbane. Nu har man pludselig en Etape 3 med, som skal indhegne Skt. Pauls Kirkeplads i et masterhelvede af dimensioner," sagde Knud N. Mathiesen (DF).

Det Radikale Venstre ønsker, at den kommende udvalgsbehandling får et særligt fokus på familiecykler.

Rådmand Bünyamin Simsek (V), Teknik og Miljø, takkede for byrådskollegernes indspark. Samtidig understregede han, at der alene er taget allerede kendte elementer til trafikændringer i området med i oplægget.

"Byrådet skal være med til at give retning på de fyrtårne, som Teknik og Miljø skal arbejde videre med. Forudsætningspapiret er vigtig del af missionen. Dette er et bud, men det er ikke udtømmende. Det er vigtigt at slå fast," sagde rådmanden, inden indstillingen blev sendt til videre behandling i teknisk udvalg.

Tidligere modelberegninger viser ifølge oplægget, at hvis der spærres for gennemkørende biltrafik på Banegårdspladsen, Park Allé ensrettes og etablering af Letbaneetape 2, at biltrafikken internt i området vil falde, mens der vil ske en stigning på det overordnede vejnet omkring området. Især Værkmestergade vil overtage meget af den trafik, der kører over Banegårdspladsen i dag, og trafikken her vil stige med ca. 1/3, hvilket dog ikke vurderes som kritisk.

Fakta:

Der færdes dagligt op imod 80.000 mennesker i Banegårdskvarteret fordelt på alle transportformer, dog med en klar overvægt på kollektiv transport, der står for 53 pct.

Biltrafikken udgør ca. 10 pct. af personrejser i området.

Kommunens største fodgængerstrøm går gennem området i korridoren fra Ryesgade til Banegården, hvor over 23.000 mennesker færdes dagligt.

Kilde: Vision for Banegårdskvarteret, Aarhus Kommune

Publiceret 28 May 2020 07:01