rptoz

rptoz

Debat: Økonomi skal fremadrettet regulere børnenes læring på Skødstrup Skole

Af
På vegne af de forældrevalgte i skolebestyrelsen for Skødstrup Skole

Jeanette Baagø, formand for skolebestyrelsen i Skødstrup

Debat Aarhus Kommune med Rådmand for Børn og unge Thomas Medom i spidsen vedtog den 5. februar 2020 en ny budgettildelingsmodel for Folkeskolerne. Den gamle model var brudt sammen, og budgettet til folkeskolerne i Aarhus Kommune skal nu fordeles efter en ny model med en såkaldt klassetakst, der tilgodeser mindre skolers problemer med effektiv klassedannelse. En god og nødvendig beslutning for de mindre skoler, men modellen ser nu ud til at indeholde en urimelig ulempe ved at være en stor skole med effektiv klassedannelse. Skødstrup Skole ligger over gennemsnittet med et elevtal pr. klasse på 23,6 børn, mens kommune- og landsgennemsnittet er på henholdsvis 21,9 og 21,2. Skødstrup Skoles børn har derfor allerede i dag en lavere lærer- og pædagognormering pr. barn end andre skoler.

Skolebestyrelsen ved Skødstrup Skole har henvendt sig til Rådmand Thomas Medom og gjort opmærksom på problemet og de lokale konsekvenser, som følger i kølvandet på budgettildelingsmodellens realisering.

Børnene skal blive så dygtige som de kan i Aarhus Kommune

Skolebestyrelsen modtog fredag den 7.2 svar fra Rådmanden, som gør opmærksom på, at modellen fastholdes med små justeringer, fordi den repræsenterer en såkaldt objektiv retfærdighed. Den objektive retfærdighed består i, at budgetmidler tilføres alle skoler efter samme målestok, og at dette resulterer i ensartede vilkår for skolerne.

Objektivt set giver det god mening, at alle børn skal have samme mulighed for at blive så dygtige, som de kan, men når blikket flyttes ned i den lokale kontekst her i Skødstrup, ser det svært ud, fordi visionen skal realiseres ud fra den konsekvens, at Skødstrup skole skal reducere sit budget med 1.7 mio. kroner.

Med de sidste ændringer i tildelingsmodellen er det dog besluttet, at Skødstrup skole kan reducere budgettet med halvdelen af beløbet det første skoleår og dernæst reducere med den anden halvdel i det følgende skoleår.

Når børnene i Skødstrup på trods af en radikal budgetnedgang fortsat skal blive så dygtige som de kan, følger et naturligt spørgsmål om, hvad der egentlig regulerer denne vision. Fremover kan det se ud til, at det i højere grad end før er økonomi, der sætter barren for, hvor dygtig det enkelte barn kan blive. Det kan næppe være det, som Aarhus Kommune og rådmanden ønsker at være kendt for.

På Skødstrup skole sendes flere børn til specialundervisning, end den forventede henvisningsandel i skoledistriktet. Hvis skolen derfor skal holde flere børn hjemme på det grundlag, skal børn med særlige behov fremadrettet modtage støttende foranstaltninger for færre midler. Hvordan det skal håndteres, fik vi ikke noget bud på i vores svar fra rådmanden.

Aarhus Kommunes lokalaftale om lærernes arbejdstid

Sideløbende skal Aarhus Kommunes lokalaftale om lærernes arbejdstid/undervisningstal implementeres og justeres ned til 26 undervisningstimer pr. uge. Det er interessant, om man på Rådmandens kontor har haft tanke for aftalens betydning ind i de konkrete kontekster på skolerne i Aarhus Kommune.

Det er især interessant med skoler som Skødstrup skole, som har en stor andel af børn, der kun udløser midler til almen undervisning. Disse skoler, heriblandt Skødstrup Skole, påvirkes ekstra hårdt, når undervisningstimetallet nedjusteres, fordi der skal tilføres forholdsmæssigt mange lærertimer med færre midler end skoler, der modtager midler til DSA og specialundervisning. Vi har gjort opmærksom på aftalens betydning og konsekvenser set ud fra vores kontekst, men har ikke hørt retur om rådmandens tanker på dette område.

Lokale udfordringer og vilkår tilgodeses ikke

I den lokale kontekst skal besparelserne desuden finde sted i lyset af forårets uro og afskedigelse af den daværende skoleleder. Det var bl.a. forældreklager over serviceniveauet til især ordblinde børn og børn med ADHD, der førte til skolelederens afskedigelse. Nu risikerer skolens nyetablerede ledelse at skulle foretage justeringer i de støttende foranstaltninger, fordi budgettet hen over to skoleår skal reduceres med ca. 1.7 mio. kr.

I lyset af afskedigelsen fulgte også en redegørelse fra Børn og Unge, som viste, at Skødstrup skole desuden havde store udfordringer med højt sygefravær, en dårlig APV, stærkt stigende antal klager, dårlig økonomi samt faldende faglighed og forældretilfredshed.

Ovenstående områder har naturligt kaldt på en styrket ledelse. Den er blevet etableret henover forår, sommer og efterår 2019 og viser i dag gode resultater på især sygefravær og økonomi. I den nye tildelingsmodel har man fravalgt et fokus på, at store skoler har behov for mere ledelse, end mindre skoler har. Man har altså fastholdt en systematik, hvor hver skole tildeles midler til én skoleleder og én pædagogisk leder, uanset om skolen har 400 eller 1200 elever.

På Skødstrup Skole og sikkert på flere andre større skoler i kommunen undergraver det den nødvendige ledelsesmæssige opgave, og i Skødstrup risikerer man desuden, at den gode proces får en kæp i hjulet. Rådmanden er gjort opmærksom på problematikken, men har ikke berørt den i sit svar til os.

Tildelinger og ikke-relavante parametre

De ensartede vilkår er stillet op ud fra konkrete parametre som f.eks. tilskud til børn med dansk som andetsprog (DSA), specialundervisning og den nye klassetakst. Der er ikke medtaget parametre vedr. effektiv klassedannelse eller ledelse i forhold til skolestørrelse, og der er ikke umiddelbart en åbning for, at konkrete lokale forhold kan tildeles en særlig opmærksomhed.

Skødstrup skoledistrikt har en høj socioøkonomisk baggrund og modtager derfor ikke nævneværdige midler til DSA eller specialundervisning, og den nye klassetakst kan risikere at give store udsving i økonomien. Derfor skal langt de fleste ressourcer til fx specialundervisning, støttende foranstaltninger mv. gå fra midlerne fra den almene undervisning. Det betyder også, at der alle steder bliver en dårligere normering end hidtil. En opmærksomhed og bekymring, som vi også har forholdt rådmanden, men som han ikke har reageret på.

Måske skal vi invitere rådmand Thomas Medom en tur til Skødstrup...

Publiceret 12 February 2020 13:30