Debat:

Vi reformerer Voksenhandicap

Af
Thomas Medom (SF)

Rådmand for sociale forhold og beskæftigelse

medlem af Aarhus Byråd

Indsatsen for voksne med handicap skal organiseres på en ny måde. Jeg har besluttet at oprette fire borgercentre, der skal fungere som lokale kraftcentre for handicapindsatsen i henholdsvis Aarhus Syd, Vest, Nord og Midt. Beslutningen træffes på baggrund af 68 høringssvar fra borgere, pårørende og organisationer.
Vi gør op med new public management i socialforvaltningen og lader bestiller-udfører-modeller blive afløst af tillid og ansvar til medarbejderne lokalt.
Central visitation og alenlange planer der styrer pædagogernes arbejde, skal erstattes af tættere lokalt samarbejde mellem borgere, socialpædagoger og socialrådgivere.
Vi opretter fire borgercentre, der skal fungere som lokale kraftcentre for handicapindsatsen i henholdsvis Aarhus Syd, Vest, Nord og Midt. Fremover skal borgerne kunne få hjælp på fire, lokale borgercentre, hvad enten det drejer sig om rådgivning, bevillinger eller daglig støtte.
Voksne med handicap og deres pårørende skal i højere grad opleve, at de bliver inddraget og imødekommet. Det er afsættet for reformen.
Fremover skal borgerne kunne få hjælp på fire, lokale borgercentre, hvad enten det drejer sig om rådgivning, bevillinger eller daglig støtte. Det skal ske i et tæt samarbejde mellem borgercentrene og et bydækkende center, der varetager rådgivnings- og visitationsarbejdet. Sagsbehandlerne er forankret i det bydækkende center, men vil være til stede på borgercentrene flere gange om ugen.
Borgerne skal kunne henvende sig på borgercentrene for at få blandt andet rådgivning, støtte, hjælp til boligsøgning og beskæftigelse samt midlertidige hjælpemidler. Centrene skal også være sociale mødesteder, hvor borgerne kan deltage i fællesarrangementer, få inspiration til lokale og frivillige tilbud og andre muligheder for samvær og støtte. Der er lagt op til, at borgercentrene skal styrke samarbejdet med lokalområderne og tilbyde pædagogisk vejledning til frivillige, pårørende og andre, der har berøring med mennesker med handicap, for eksempel virksomheder og idrætsforeninger etc.
Borgercentrene skal styrke nærheden, trygheden og borgernes medindflydelse. Vi får en ramme for et styrket samspil mellem sagsbehandlerne og de pædagogiske medarbejdere, der arbejder med borgerne i det daglige. Det skaber sammenhæng. Og vi får nogle kraftcentre, hvor både borgere og pårørende, frivillige og professionelle, kan mødes om fælles aktiviteter, deling af viden og inspiration.
Vi har nu afsluttet høringsfasen, hvor borgere, pårørende og organisationerne er kommet til orde i form af høringssvar, møder med foreninger på området og dialogmøder med medarbejderne. Vi har fået rigtig mange, gode input og opmærksomhedspunkter, som har betydet, at vi justerer på det oprindelige forslag på fem områder.
Konkret betyder det blandt andet, at udviklingshæmning etableres som en tværgående fagspecialisering, ligesom der gives mulighed for at etablere flere specialiseringsområder og bostøtten til senhjerneskadede ledsagerordningen forbliver samlet i Borgercenter Midt samt at SORAS, som rummer bostøtte, samværstilbud og kollegium for unge med autisme, fastholdes i Voksenhandicap.
Jeg er glad for, at der er så mange, der har bidraget med input til fremtidens indsats for voksne med handicap. Det vidner om et stort engagement, og det skal vi som kommune bruge aktivt til at udvikle vores tilbud, så de imødekommer borgernes ønsker og behov mest muligt. Jeg er sikker på, at vi nu har lagt fundamentet for en handicapindsats, der i højere grad baserer sig på tillid og samarbejde i stedet for New Public Management.
Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke skaber ændringer over en nat. Nogle af handicaporganisationerne er først og fremmest nervøse for at der mangler penge. Og de har ret i, at der mangler penge og vi sammen også skal knokle for bedre økonomi ved kommende budgetforhandlinger.
Men med reformen spares der på ledelse, administration og visitation, så lavede vi ikke denne reform, ville der værre færre penge til at hjælpe den enkelte med et handicap.
I fremtiden vil vi samtidig blive udfordret af, at flere og flere får brug for støtte fra Voksenhandicap. Over fire år er antallet af borgere med handicap steget med 20 procent, og det vil givetvis fortsætte. De næste ti år forventer vi at få brug for cirka 100 ekstra pladser på botilbud og dagtilbud. Det vil lægge et stort pres på ressourcerne, som vi må forholde os til i næste års budget. Forandringerne ændrer ikke på, at det bliver nødvendigt med yderligere budgetløft i de kommende år for at fastholde serviceniveauet.

null

Publiceret 09 March 2017 16:00