Wisti Pedersen.

Wisti Pedersen.

Debat: Tivoli-sagen - en bagatel at rydde 4.825 m2 skov?

Af Wisti Pedersen - næstformand for AARHUS BYFÆLLED, Vision Kongelundens grønne venner, Høskovvej 30, 8260 Viby J

DEBAT Det digitale borgermøde 13. august om Tivoli Frihedens byggeprojekt og lokalplanforslag 1128 gav det indtryk, at Teknik & Miljø hellere skeler til bygherrens ønsker, end at styrke byens grønne profil og klimatænkning.

I et høringssvar til Teknik & Miljø - T&M - har tre grundejerforeninger, to fællesråd og foreningen ”AARHUS BYFÆLLED - Vision Kongelunden grønne venner” peget på mange problemer i lokalplanforslaget. Først og fremmest fremstår det som om, byggeplanerne er forhåndsgodkendte, hvilket ikke klæder en forvaltning.

Lokalplanforslaget og dets fremlæggelse på det digitale borgermødet, at T&M fokuserer, forstørrer og fremhæver alt det, der kan få det enorme koncerthusprojekt med lagerplads og tilkørselsforhold til at fremtræde godt, velafbalanceret og integrerende, mens dets væsentlig indgriben i den gamle haves lystskovsbælte og tilstødende skovveje, underspilles og fremstår uvæsentlig eller direkte forties. Dette er kritisk, da lokalplanforslaget jo er det dokument, som byens politikere skal forholde sig til.

I høringssvaret er der peget på, at vi ser det som et problem i forhold til de kultur- og landskabsmæssige værdier, at man vil rydde mere end 4.825 m2 af Tivoli Frihedens omkransende skovbælter, for at få plads til den nye koncertbygning og en sekundær lagerplads.

Det var tydeligt på borgermødet, at T&M ikke anså dette som noget større problem.

Oprindeligt var træerne i Tivoli Friheden omfattet af fredsskovpligt. I 1995 fik Aarhus Kommune ophævet fredsskovspligten. Det fik man lov til, fordi det blev indskrevet i den daværende lokalplan 504, at ”det eksisterende lystskovspræg med fritstående træer omkranset af en skovlignende beplantning skal fastholdes og udbygges.”

Vi spørger: Hvordan harmonerer de nye fældningsplaner med ”betingelserne” for at ophæve fredskovspligten?

Borgermødets svar fra T&M gav det indtryk, at man anså det for en bagatel at rydde 4.825 m2 skov, heriblandt over 70 større træer med stor faunaværdi, hvilket er et ubegribeligt signal fra en forvaltning i en grøn kommune som Aarhus.

Det er dog positivt, at T&M har indskrevet i lokalplanforslaget, ”...at der skal genplantes minimum et erstatningstræ, for hvert der fældes.” Det mister dog troværdighed, når der i Miljørapporten skriver: ”i videst muligt omfang,” og når man i en rapport T&M har fået lavet af Niras - Vurdering af beplantning - kan læse at Niras anbefaler: ”genplantning 1-1”, og så ikke kræver det i lokalplanen. Når man så i samme rapport også kan læse, at Tivoli Friheden udtaler: ”såfremt der er plads til det i den øvrige park.” bliver forventningerne til en reel kompensation for fældning af de gamle træer og det generelle skovindtryk meget små.

Nu når Aarhus kommune har sat klimaet på dagsordenen med stor fokus på biodiversitet og CO2-reduktion og binding, hvordan kan T&M så leve med, kun at forlange genplantning af træer efter 1-1 princip uanset træernes størrelse? Det konkrete ønske om fældning af mindst 70 store løvtræer, kan således erstattes med 70 mindre træer op til en tiende del størrelse af de fældede, hvilket mindst vil resultere i et tab af CO2-lagring på 100 ton, og tab af levested for hundredvis af organismer, som tidligst vil blive reetableret efter 60-80 år. Det er ikke godt nok set i forhold til kommunens øvrige klimatiltag, og det viser tydeligt at 1- 1 princippet er forældet og skal erstattes med rummeterprincip, hvor mængden af fældet ved skal erstattes af samme mængde ved i nye træer, så der fra start bindes samme mængde CO2 som før fældningen.

Heldigvis har vi en rådmand for T&M, der nu vil kaste sig over klimadagsordenen, og forhåbentlig vil forny principperne i forvaltningen frem mod det mere klimavenlige og bæredygtige.

Første tiltag bør have som mål, at teksten i lokalplan 1128 forlanger genplantning i Tivoli Friheden efter et rummeterprincip og dertil naturligvis også et krav til, at alt fældet ved forbliver i Tivoli-haven, til langsom nedbrydning som i den øvrige del af Havreballe Skov, eller bedst genanvendt konstruktivt og CO2-bindende på stedet. Samt at skovbæltet ikke kan fældes til fordel for en sekundær oplagsplads.

Dernæst bør rådmanden etablere en egentlig træpolitik for kommunen - som andre kommuner har det – for så længe Aarhus Kommune ikke har en træpolitik, ender det nok med, at det er Tivoli Friheden, der får det sidste ord i denne sag, og ikke kommunens nye grønne klimapolitik og ønsket om bevarelse af skovpræget i det gamle lystskovområde til glæde for Aarhus-borgerne.

Publiceret 14 September 2020 06:00