Læserbrev: Det er naturligt at Skæring Strand bliver en del af byen

Debat Her knap tre år efter de første borgermøder blev sat i gang er lokalplanen for Skæring Strand klar til behandling i Aarhus Byråd.

Lokalplanen bliver ledsaget af Tillæg nr. 55 til kommuneplanen 2017. - Et tillæg der muliggør ændring af sommerhusområdernes anvendelse fra sommerhusbebyggelse til boligformål for helårsbebyggelse og justerer de bygningsregulerende bestemmelser samt mindstegrundsstørrelser.

Efter høring fra borgere blev der foretaget ændringer i lokalplanen. Dette bl.a. i forhold til højden af bygninger, afstanden til skel samt antal af kvadratmeter til bebyggelse på de enkelte grunde.

Planen indeholder bl.a. en maksimal bebyggelsesprocent på 20-25 procent, en bygningshøjde på maksimalt 6,5 meter samt ændrede mindste-grundstørrelser.

Hensigten med lokalplanen er også at skabe flere boliger i Aarhus. Der er primært tale om at skabe boligformål til lav bebyggelse med fritliggende enfamilieboliger til helårsbeboelse, dette under hensyntagen til kystlandskabet, og det karakteristiske grønne præg.

For at sikre det grønne udtryk skal der etableres levende hegn, som buske og hække, ligesom lokalplanen sikrer at eksisterende træer og større bevoksninger bevares, desuden og ikke mindst, at strandarealerne skal fremstå i deres nuværende og naturlige udtryk.

Bevarelsen af Skæring Strands udtryk - det skal man have øje for. Grantræer, strand og grusveje er også Skæring. Det er vigtigt, at Aarhus' lokale områder bibeholder deres særpræg, således vi får en by med forskellige udtryk.

Skæring Strand ligger som bekendt tæt op ad byzonen, hvorfor det er naturligt, at området bliver en del af byen.

Aarhus vokser med cirka 5.000 nye borgere hvert år. Vi skal som kommune finde boliger til byens kommende borgere. Netop det bidrager denne lokalplan også til.

Med ændring af planloven i 2017 blev der åbnet mulighed for, at kommuner kunne ansøge Erhvervsstyrelsen om at overføre eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszone til byzone.

Aarhus Kommune ønskede at undersøge interessen blandt grundejerne for at overføre sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. Dette skyldes blandt andet, at kommunen modtog mange henvendelser fra grundejere ved Skæring Strand, som ønskede området overført til byzone.

Overførsel af et sommerhusområde til byzone forudsætter fortsat, at Erhvervsministeren udsteder et landsplandirektiv, og at Aarhus Byråd efterfølgende vedtager en ny lokalplan for området.

En lokalplan fastlægger efterfølgende mulighederne for byggeri samt udvikling og bevaring i området. Først når lokalplanen er endeligt vedtaget af kommunen kan området overføres til byzone.

Der blev tilbage i 2017 afholdt borgermøder, informations- og orienteringsmøder om den nye planlov.

Processen blev igangsat af Aarhus kommune ved daværende rådmand for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S).

Socialdemokratiets Lokalforening Hjortshøj/Egå iværksatte ved forhenværende byrådsmedlem Hans Halvorsen, - borgermøde på Sølystskolen. Her kunne interesserede borgere rette henvendelse og diskuterer Skærings Strands fremtid. Der mødte mange frem, og det var et rigtigt godt møde, hvor forskellige perspektiver blev drøftet. Langt de fleste ønskede byzone, enkelte ville dog gerne beholde status på deres ejendom som sommerhus, dette var og er også muligt.

Borgermøder gav mulighed for at skabe en enighed, og forståelse mellem de berørte beboere og kommunen. En fælles forståelse som senere dannede et godt udgangspunkt for den videre proces. Det er lokaldemokrati.

Flere end 3/4 dele af borgerne stemte senere for en proces mod byzone.

Lokalplanen er sendt til afstemning i byrådet på onsdag, og jeg håber på vedtagelse.

Publiceret 22 April 2020 06:00